Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „POLAK ROKU WE WŁOSZECH”

I NA ŚWIECIE

V EDYCJA JUBILEUSZOWA – 2021

Artykuł 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa warunki piątej edycji konkursu pod nazwą „Polak Roku we Włoszech”, przeprowadzonego wśród obywateli polskich, osób polskiego pochodzenia i osób szczególnie zasłużonych dla spraw polskich, zamieszkałych we Włoszech oraz na świecie (dotyczy tylko edycji jubileuszowych i specjalnych).

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

§ 2.

Organizatorem konkursu jest Związek Polaków w Kalabrii (ZPwK).

ZPwK może zaprosić do współpracy instytucje, organizacje, osoby fizyczne i innych, którzy wykażą chęć udzielenia bezinteresownej pomocy.

§ 3.

Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech oraz na świecie, przedstawienie dorobku oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego i odnoszącego sukcesy w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

Artykuł 2

Kategorie konkursowe

§ 1.

Przewidziany jest wybór Polaka Roku w ośmiu następujących kategoriach:

  1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
  2. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
  3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA
  4. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (FILANTROPIJNA) NA RZECZ POLAKÓW WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
  5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA
  6. POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE
  7. POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII
  8. POLAK LUB CUDZOZIEMIEC PIĘCIOLECIA – LAUREAT POPRZEDNICH CZTERECH EDYCJI

Artykuł 3

Kandydaci

§ 1.

Kandydaci w danej kategorii powinni spełniać następujące wymagania ogólne:

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Twórcy, sportowcy, pisarze, poeci, reżyserzy, aktorzy, dziennikarze, itp., jak również osoby działające na rzecz promocji kultury, aktywni w różnych dziedzinach, organizatorzy znanych we Włoszech i na świecie wydarzeń kulturalnych i sportowych, wybitni, wyróżniający się i osiągający ponadprzeciętne rezultaty. Działalnością swoją przybliżający i promujący polską kulturę we Włoszech i za granicą, zarówno Polakom, jak i Włochom oraz cudzoziemcom.

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Artyści, piosenkarze, kompozytorzy, zespoły muzyczne, malarze, rzeźbiarze, których dzieła posiadają walory artystyczne i motywy typowe dla kultury polskiej, i inni, aktywni w różnych dziedzinach artystycznych (garncarstwo, hafciarstwo, wikliniarstwo, złotnictwo, moda, itp.), organizatorzy znanych we Włoszech i na świecie wydarzeń kulturalno-artystycznych, wybitni, wyróżniający się i osiągający ponadprzeciętne rezultaty.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I EDUKACYJNA

Osoby, które w pracy naukowej lub w dziedzinie techniki na wszystkich poziomach osiągnęły wybitne rezultaty i są to w stanie udowodnić. Dzięki tym nieprzeciętnym osiągnięciom przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski, polskiej nauki i techniki. Osoby, które w pracy edukacyjno-wychowawczej na wszystkich poziomach osiągnęły wybitne rezultaty i są to w stanie udowodnić. Dzięki tym nieprzeciętnym osiągnięciom przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski i polskiej edukacji.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA (FILANTROPIJNA) NA RZECZ POLAKÓW WE WŁOSZECH I NA ŚWIECIE

Osoby, które zasłużyły się dla środowisk polonijnych we Włoszech i poza granicami swoją działalnością filantropijną. Rezultaty ich muszą zostać udowodnione. Osoby, które swoją działalność wykonują nieodpłatnie i bezinteresownie i są często pomysłodawcą różnego typu inicjatyw społecznych oraz osoby lub organizacje prowadzące działalność społeczną na rzecz Polaków lub Polonii, z uwzględnieniem potrzeb socjalnych.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA

Kandydatami mogą być przedsiębiorcy prowadzący w udokumentowany sposób, co najmniej od dwóch lat działalność gospodarczą we Włoszech i na świecie. Przedsiębiorcy odnoszący sukcesy poprzez rozwój firmy, widoczność firmy na rynku, poprzez współpracę gospodarczą lub handlową z Polską, tworzący nowe miejsca pracy i w szczególny sposób włączający się w życie Polonii włoskiej i światowej oraz wspierający inicjatywy polonijne. Swoją działalnością gospodarczą kształtują oni pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości.

POLAK Z WYBORU – WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC ZASŁUŻONY DLA PROMOWANIA POLSKI I WIEDZY O POLSCE

Polak z wyboru – obywatel Włoch lub inny cudzoziemiec, zasłużony na polu rozsławienia dobrego imienia Polski i Polaków we Włoszech poprzez swoją działalność kulturalną, naukową, biznesową bądź społeczną.

POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII

Polscy naukowcy, badacze, lekarze, pielęgniarki, inni pracownicy służby zdrowia państwowej i prywatnej, przedsiębiorcy i inne osoby wspierające, którzy zasłużyli się w walce z COVID-19 i jej odmianami, pracujący we Włoszech, w Polsce lub za granicą.

POLAK PIĘCIOLECIA – LAUREAT POPRZEDNICH CZTERECH EDYCJI

Wybierany spośród wszystkich dotychczasowych laureatów pierwszych miejsc poprzednich edycji. W tej kategorii zostaje przyznana tylko jedna, nagroda jubileuszowa. Tradycja ta będzie powtarzana co pięć lat. Tylko w tej kategorii może uczestniczyć również członek Kapituły (z funkcji laureata poprzedniej edycji).

§ 2.

Kandydatami do nagrody w pierwszych pięciu kategoriach mogą zostać wyłącznie obywatele polscy lub polskiego pochodzenia mieszkający na terenie Włoch i poza granicami.

Kandydatami do nagrody WŁOCH LUB CUDZOZIEMIEC DZIAŁAJĄCY NA RZECZ POLONII WE WŁOSZECH (POLAK Z WYBORU) mogą zostać obywatele włoscy, włoskiego pochodzenia, organizacje włoskie z siedzibą i działalnością na terenie Włoch lub cudzoziemcy zameldowani w Italii. W jubileuszowej edycji mogą brać udział osoby z innych części świata.

POLACY ZA GRANICĄ ZASŁUŻENI NA RZECZ ZDROWIA W CZASACH PANDEMII mogą zostać obywatele polscy lub polskiego pochodzenia, działający na całym świecie.

§ 3.

Z grupy kandydatów wyłączone są następujące osoby oraz członkowie ich rodzin:

  1. Pracownicy polskich placówek dyplomatycznych oraz placówek administracji rządowej i samorządowej. W szczególnych wypadkach mogą oni uzyskać specjalne wyróżnienia;
  2. Laureaci (I, II, III miejsce) poprzednich dwóch edycji konkursu

§4.

W danej edycji kandydat może być zgłoszony tylko w jednej kategorii.

Kandydaci mogą tylko jeden raz zostać zgłoszeni do konkursu bieżącej edycji.

Przy większej ilości zgłoszeń danego kandydata Organizator bierze pod uwagę zgłoszenie, które wpłynęło jako pierwsze lub które zawiera najwięcej informacji o kandydacie.

§ 5.

Udział w konkursie przewidziany jest wyłącznie dla kandydatów pełnoletnich.

Artykuł 4

  Zgłoszenie kandydatów do konkursu

§ 1.

Kandydaci mogą zostać zgłoszeni do konkursu za pośrednictwem udostępnionych przez

Organizatora środków komunikacji elektronicznej (strony internetowej) przez:

1. Stowarzyszenia polonijne, polskie instytucje lub organizacje zarejestrowane we Włoszech lub na świecie.

2. Obywatela polskiego, na stałe zamieszkującego we Włoszech lub poza granicami.

3. Organizatorów konkursu.

§ 2.

W celu zgłoszenia kandydata niezbędne jest wypełnienie formularza na stronie internetowej i przesłanie zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane regulaminowo dane na pocztę elektroniczną: polakroku.wlochy@gmail.com .

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia w/w. kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na udział w niniejszym konkursie oraz zaakceptowanie warunków regulaminu. W tym celu po otrzymaniu wniosku, organizatorzy Konkursu “Polak Roku we Włoszech” 2021 skontaktują się z nim osobiście. Kandydat zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą 196/2003, na publikację danych i zdjęć/filmów kandydata na stronie internetowej http://www.polakrokuwewloszech.wordpress.com i na stronie FB Polaka Roku jak i tych wykonanych podczas Gali Finałowej konkursu. Wyrażenie zgody na udział w konkursie wiąże się z osobistym przybyciem lub oddelegowaniem upoważnionego przez kandydata przedstawiciela na Galę Finałową.

                                                                             § 3.

Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 10.09.2021 r. (o ile terminy nie zostaną przesunięte z powodu pandemii). Udział w konkursie oznacza jednocześnie zgodę kandydata na podanie imienia i nazwiska do publicznej wiadomości oraz umieszczenie jej/jego kandydatury wraz z motywacją (opisem osiągnięć) na stronie internetowej „Polak Roku we Włoszech” i na świecie – V Edycja Jubileuszowa 2021: http://www.polakrokuwewloszech.wordpress.com oraz w innych środkach masowego przekazu.

§ 4.

Każda kandydatura przedłożona we właściwy sposób, uzasadniona opisem sukcesów oraz zgodą kandydata na przetwarzanie danych, zostanie dopuszczona do wyborów. W razie potrzeby, kandydat może zostać poproszony o przesłanie kompletnego biogramu i materiałów potwierdzających jego osiągnięcia. Kapituła ma prawo odrzucić zgłoszenia, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu bez podawania powodów osobom zgłaszającym.

Artykuł 5

Kapituła

§ 1.

Kapituła składa się z nieparzystej liczby członków (min. 5 – max. 17 osób wraz z Przewodniczącym) reprezentujących organizatorów i partnerów konkursu, kilku laureatów poprzednich edycji, oraz innych przedstawicieli prestiżowych instytucji i organizacji międzynarodowych.

Członek Kapituły zgłoszony do konkursu „Polak Roku we Włoszech” i na świecie – V Edycja Jubileuszowa 2021 zostaje wykluczony z prac Kapituły, a na jego miejsce powołany zostaje inny przedstawiciel. Personalia Kapituły nie są podawane do wiadomości publicznej. Skład Kapituły podawany jest podczas Gali Finałowej, o ile członek wyraża na to zgodę.

§ 2.

Jedynie Sekretarz Kapituły sprawdza i weryfikuje zgłoszenia kandydatów (pierwsza selekcja).

Sekretarz przekazuje reszcie członkom Kapituły listę zakwalifikowanych kandydatów do dnia 15.09.2021 r.

§ 3.

Prace i obrady Kapituły mają charakter tajny (druga selekcja i kontrola zgodności z regulaminem).

Każdy członek Kapituły deklaruje swoją bezstronność i poufność.

Decyzje Kapituły dotyczące laureatów konkursu „Polak Roku we Włoszech” i na świecie – V Edycja Jubileuszowa 2021 są ostateczne i nie podlegają zaskarżaniu, ani odwołaniu.

§ 4.

Kapituła może z własnej inicjatywy (w ramach Konkursu) przyznać nagrodę specjalną osobie fizycznej lub osobie prawnej za całokształt działalności.

Artykuł 6

Terminy

§ 1.

Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 11 marca 2021 roku.

§ 2.

Termin zgłaszania kandydatów do Kapituły upływa z dniem 10 września 2021 roku.

 § 3.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą Kapituły, Organizator może zdecydować o przedłużeniu terminu zgłoszeń dla wszystkich, bądź też dla poszczególnych kategorii.

§ 4.

Po upływie terminu składania zgłoszeń, Sekretarz Kapituły sporządza zestawienie prawidłowo zgłoszonych kandydatur oraz przedkłada materiał konkursowy Kapitule do dnia 20 września 2021 r. i następnie następuje tajne głosowanie Kapituły.

§ 5.

W przypadku jakichkolwiek zmian danych, kandydat zobowiązany jest poinformować o tym Kapitułę niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dokonanej zmiany.

§ 6.

Każdy członek Kapituły przedstawia swoje propozycje do dnia 30 września 2021 r., a Sekretarz przedstawia wyłonioną statystykę (większość głosów członków Kapituły) Przewodniczącej, która kontroluje i zatwierdza werdykt.

Wszystkie nominacje pozostają tajne do dnia uroczystości wręczenia nagród, tj. do daty ogłoszenia finału galowego.

Artykuł 8

 Nagrody

§ 1.

Kapituła przyznaje nagrody w każdej z ośmiu kategorii. 

Jedynie podczas edycji jubileuszowej POLAK PIĘCIOLECIA – LAUREAT POPRZEDNICH CZTERECH EDYCJI zostaje przyznana tylko jedna nagroda.

§ 2.

Nagrodą dla laureata (I miejsce) jest statuetka „Polaka Roku we Włoszech” i na świecie – V Edycja Jubileuszowa 2021– zaprojektowana i wykonana przez znanego polskiego artystę Krzysztofa Renesa.

Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.

Nagrodą II miejsca jest tabliczka okolicznościowa, a III miejsca medal.

W wyjątkowych przypadkach przyznawane mogą być inne nagrody i wyróżnienia.

§ 3.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali i laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. W przypadku, gdy laureat jest nieobecny na uroczystej Gali (z ważnych i uzasadnionych powodów), nagroda może zostać przekazana upoważnionemu przedstawicielowi, który będzie reprezentował laureata podczas uroczystości. Brak osoby podczas gali do odbioru nagrody dyskwalifikuje laureata. Fakt ten zostanie podany do wiadomości publicznej.

Artykuł 9

Przepisy końcowe

§ 1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.polakrokuwewloszech.wordpress.com 

§ 2.

O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator konkursu.

§ 3.

Przesłane komplety dokumentów dotyczące kandydatów nie podlegają zwrotowi.

§ 4.

Organizator nie pokrywa kandydatom kosztów podróży i pobytu związanych z uroczystością wręczenia nagród, chyba, że zostaną przyznane Organizatorowi na ten cel specjalne środki finansowe (projektowe, sponsoringowe lub inne).

§ 5.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu „Polak Roku we Włoszech” i na świecie – V Edycja Jubileuszowa 2021, tj. 11 marca 2021 r.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close