Regulamin konkursu

„POLAK ROKU WE WŁOSZECHI NA ŚWIECIE”–VI EDYCJA 2022

                                                                    Artykuł 1

                                                          Postanowienia ogólne

                                                                       §1

 Niniejszy regulamin określa warunki VI edycji konkursu pod nazwą „Polak Roku we Włoszech i na Świecie”, przeprowadzonego wśród obywateli polskich lub osób polskiego pochodzenia i szczególnie zasłużonych dla spraw polskich, zamieszkałych we Włoszech, w Polsce i na świecie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, to jest 25 stycznia 2022 roku.

                                                                      §2

Organizatorem konkursu jest Związek Polaków w Kalabrii (ZPwK).

ZPwK może zaprosić do współpracy instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne(i inne), które wykażą chęć udzielenia bezinteresownej pomocy przy organizacji konkursu.

                                                                     §3

Celem konkursu jest aktywizacja środowiska polonijnego i lokalnego we Włoszech oraz na świecie; przedstawienie dorobku i wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polaka przedsiębiorczego, odnoszącego sukcesy w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego lub naukowego; zapoznanie się z działalnością przedstawicieli innych narodowości (cudzoziemców) na rzecz Polonii i Polski.

                                                              Artykuł 2

                                                 Kategorie konkursowe

                                                                  §1

Przewidziany jest wybór Polaka Roku w sześciu następujących kategoriach:

 1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
 2. DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA
 3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-EDUKACYJNA
 4. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
 5. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA
 6. POLAK Z WYBORU

                                                           Artykuł 3

                                                          Kandydaci

                                                               §1

Kandydaci w danej kategorii powinni spełniać następujące wymagania:

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Twórcy, sportowcy, pisarze, poeci, reżyserzy, aktorzy, dziennikarze, itp., jak również osoby działające na rzecz promocji kultury, aktywni w różnych dziedzinach, organizatorzy znanych we Włoszech i na świecie wydarzeń kulturalnych i sportowych, wybitni, wyróżniający się i osiągający ponad przeciętne rezultaty. Działalnością swoją przybliżający i promujący polską kulturę we Włoszech i za granicą, zarówno Polakom, jak i Włochom oraz przedstawicielom innych narodowości (cudzoziemcom).

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

Artyści (np. piosenkarze, kompozytorzy, zespoły muzyczne, malarze, rzeźbiarze, jubilerzy, styliści) i inni, którzy dzięki swojej działalności promują kulturę polską, są aktywni w różnych dziedzinach życia lub organizują wydarzenia kulturalno-artystyczne.

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-EDUKACYJNA

Osoby, które w pracy naukowej lub edukacyjnej osiągnęły ponadprzeciętne rezultaty; dzięki tym osiągnięciom przyczyniają się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski, polskiej nauki i techniki, edukacji młodzieży polskiej i polonijnej.

 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Osoby, które zasłużyły się dla środowisk polonijnych swoją działalnością filantropijną; osoby, które swoją działalność wykonują nieodpłatnie i bezinteresownie; są pomysłodawcami różnego rodzaju inicjatyw społecznych; osoby lub organizacje prowadzące działalność społeczną na rzecz Polaków lub Polonii, z uwzględnieniem potrzeb socjalnych.

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZO-PRZEDSIĘBIORCZA

Kandydatami mogą być przedsiębiorcy prowadzący co najmniej od dwóch lat działalność gospodarczą; odnoszący sukcesy poprzez rozwój firmy na rynku lokalnym lub międzynarodowym; poprzez współpracę gospodarczą lub handlową z Polską; tworzący nowe miejsca pracy i w szczególny sposób włączający się w życie Polonii włoskiej i światowej oraz wspierający inicjatywy polonijne. Swoją działalnością gospodarczą kształtują oni pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości.

 POLAK Z WYBORU

 Włoch lub cudzoziemiec zasłużony dla promowania Polski, jej historii i tradycji, wiedzy o wybitnych Polakach; zasłużony na polu rozsławienia dobrego imienia Polski i Polaków poprzez swoją działalność kulturalną, naukową, biznesową bądź społeczną.

                                                                 §2

Kandydatami do nagrody w pierwszych pięciu kategoriach mogą zostać wyłącznie obywatele polscy lub polskiego pochodzenia (żyjący we Włoszech, w Polsce i na świecie).

Kandydatami do nagrody POLAK Z WYBORU mogą zostać obywatele włoscy lub cudzoziemcy; organizacje włoskie i międzynarodowe; politycy; dyplomaci i inni (nieposiadający obywatelstwa polskiego lub jako drugie, dodatkowe).

                                                               §3

Z grupy kandydatów wyłączone są następujące osoby:

 1. Laureaci (I miejsca) z poprzedniej edycji konkursu.
 2. Członkowie Kapituły bieżącej edycji.

                                                              §4

Kandydaci mogą tylko jeden raz zostać zgłoszeni do konkursu bieżącej edycji. Przy większej ilości zgłoszeń danego kandydata Organizator bierze pod uwagę zgłoszenie, które wpłynęło jako pierwsze lub które zawiera najwięcej informacji o kandydacie.

                                                             §5

Udział w konkursie przewidziany jest wyłącznie dla kandydatów pełnoletnich lub dla tych, którzy w dniu uroczystej gali osiągną 18 lat.

 

                                                           Artykuł 4

                                   Zgłaszanie kandydatów do konkursu

                                                              §1

Kandydaci mogą zostać zgłoszeni do konkursu za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora formularzy, poprzez:

 1. Stowarzyszenia polonijne; polskie instytucje lub organizacje; organizacje polonijne lub międzynarodowe zarejestrowane na terytorium ich działania, media polonijne.
 2. Obywatela polskiego lub pochodzenia polskiego; obywatela innej narodowości (cudzoziemca), na stałe zamieszkującego we Włoszech lub poza granicami Polski.
 3. Organizatorów konkursu lub członków Kapituły.

                                                               §2

W celu zgłoszenia kandydata niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego formularza (3 wersje), który znajduje się na stronie internetowej i przesłanie zgłoszenia zawierającego wszystkie wymagane regulaminowo dane na pocztę elektroniczną: polakroku.wlochy@gmail.com.

Warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia w/w kandydata jest wyrażenie przez niego zgody na udział w niniejszym konkursie oraz zaakceptowanie warunków regulaminu.               Udział w konkursie oznacza jednocześnie zgodę kandydata na podanie imienia i nazwiska do publicznej wiadomości oraz umieszczenie jej/jego kandydatury wraz z motywacją (opisem osiągnięć) na stronie internetowej „Polak Roku we Włoszech i na Świecie” – VI Edycja 2022:http://www.polakrokuwewloszech.wordpress.com oraz w innych środkach masowego przekazu. Wyrażenie zgody na udział w konkursie wiąże się z osobistym przybyciem lub oddelegowaniem upoważnionego przez kandydata przedstawiciela na uroczystą Galę.

                                                              §3

Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 05.09.2022 r. (o ile terminy nie zostaną przesunięte z powodu pandemii).

                                                             §4

 Każda kandydatura zgłoszona we właściwy sposób i uzasadniona opisem sukcesów wraz ze zgodą kandydata na przetwarzanie danych, zostanie dopuszczona do wyborów. W razie potrzeby, kandydat może zostać poproszony o przesłanie kompletnego biogramu i materiałów potwierdzających jego osiągnięcia.

Kapituła ma prawo odrzucić zgłoszenia, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu.

                                                            Artykuł 5

                                                            Kapituła

                                                               §1

Kapituła składa się z nieparzystej liczby członków (min. 5 – max. 13 osób) reprezentujących: organizatorów i partnerów konkursu; laureatów poprzedniej edycji; przedstawicieli prestiżowych instytucji i organizacji międzynarodowych.

Członek Kapituły zgłoszony jako kandydat do konkursu „Polak Roku we Włoszech i na Świecie” – VI Edycja 2022, jeśli zaakceptuje kandydaturę, zostanie wykluczony z prac Kapituły, a na jego miejsce zostanie powołany inny przedstawiciel.

Personalia członków Kapituły podawane są do wiadomości publicznej podczas uroczystej Gali, o ile wyrażą oni na to zgodę.

                                                             §2                

Sekretarz Kapituły wraz z Komisją Weryfikacyjną kontroluje zgłoszenia kandydatów pod względem zgodności z regulaminem (pierwsza selekcja).Sekretarz przekazuje reszcie członkom Kapituły listę kandydatów do dnia 15.09.2022 roku.

                                                            §3

Prace i obrady Kapituły mają charakter tajny. Każdy członek Kapituły deklaruje swoją bezstronność i poufność.

Decyzje Kapituły dotyczące laureatów konkursu „Polak Roku we Włoszech i na Świecie” – VI Edycja 2022 są ostateczne i nie podlegają zaskarżaniu, ani odwołaniu.

                                                           §4

Kapituła może z własnej inicjatywy (w ramach Konkursu) przyznać nagrodę specjalną osobie fizycznej lub osobie prawnej za całokształt działalności.

                                                      Artykuł 6

                                               Terminy konkursu

                                                           §1

Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 25.01.2022 roku.

                                                           §2

Termin zgłaszania kandydatów do konkursu upływa z dniem 05.09.2022 roku.

                                                           §3

Tylko w wyjątkowych sytuacjach, Organizator może zadecydować o przedłużeniu terminu zgłoszeń dla wszystkich lub pojedyńczych kategorii.

                                                           §4

Po upływie terminu składania zgłoszeń, Sekretarz Kapituły sporządza zestawienie prawidłowych wniosków i przedkłada materiał konkursowy Kapitule do dnia 15 września 2022 roku. Potem następuje tajne głosowanie Kapituły.

                                                          §5

W przypadku jakichkolwiek zmian danych, kandydat zobowiązany jest poinformować o tym Sekretarza niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 7 dni od dokonanej zmiany.

                                                          §6

Każdy członek Kapituły głosuje do dnia 22 września 2022 r. Sekretarz Kapituły podlicza głosy, a Komisja Weryfikacyjna sprawdza rezultaty. W przypadku takiej samej ilości głosów na dwóch lub więcej kandydatów, Sekretarz ogłasza ponowne głosowanie Kapituły (tylko zainteresowanych jednoznacznym wynikiem), a potem ostateczne wyniki przekazuje Przewodniczącej Kapituły, która ponownie je sprawdza i ogłasza werdykt.

Wszystkie nominacje pozostają tajne do dnia uroczystości wręczenia nagród, tj. do daty ogłoszenia Gali Finałowej. Wszyscy członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wyników głosowania do momentu ogłoszenia ich podczas Gali Finałowej.

                                                      Artykuł 7

                                                      Nagrody

                                                          §1

Kapituła przyznaje nagrody w każdej z sześciu kategorii. 

Możliwe jest przyznawanie innych: nagród, wyróżnień, dyplomów od Organizatora lub Kapituły.

                                                         §2

Nagrodą dla laureata I miejsca jest statuetka „Polaka Roku we Włoszech i na Świecie” – VI Edycja 2022– zaprojektowana i wykonana przez znanego polskiego artystę Krzysztofa Renesa.

Nagrodą dla laureata II miejsca jest tabliczka okolicznościowa.

Nagrodą dla laureata III miejsca jest medal okolicznościowy.

Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.

                                                         §3

Wręczenie nagród następuje podczas uroczystej Gali, a laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. W przypadku, gdy laureat jest nieobecny na Gali (z ważnych i uzasadnionych powodów), nagroda może zostać przekazana upoważnionemu przedstawicielowi, który będzie reprezentował laureata podczas uroczystości. Brak zainteresowanego lub osoby upoważnionej do odbioru nagrody dyskwalifikuje laureata. Fakt ten zostanie podany do wiadomości publicznej.

                                                   Artykuł 8

                                           Przepisy końcowe

                                                        §1

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowej: http://www.polakrokuwewloszech.wordpress.com.

                                                        §2

O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydują Autor i Organizator konkursu.

                                                        §3

Przesłane komplety dokumentów dotyczące kandydatów nie podlegają zwrotowi.

                                              

                            

 

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close